Fysioterapi

Lovgrundlag

Fysioterapien ydes efter nedenstående paragraffer

Serviceloven

 • §11, stk. 3: Rådgivning, undersøgelse, behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • §44 og § 86, stk. 2: Vedligeholdende træning til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • §52, stk. 3: Rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte

 

Folkeskoleloven

 • § 20, stk. 2: Desuden påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de i stk. 1 nævnte børn og unge, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

 

Mål for den fysioterapeutiske indsats

De overordnede mål er at vedligeholde eller forbedre barnets funktionsniveau.

Der opstilles individuelle mål for det enkelte barn afhængig af barnets behov. Målsætningen sættes med udgangspunkt i kroppens funktion, aktivitet og deltagelse samt personlige og omgivelsesfaktorer. Dette med henblik på at sikre barnet størst mulig indflydelse på eget liv. (Referenceramme: ICF-CY, dvs. International Classification of Function, disability and Health, Childern and Youth version - ICF klassifikationen rummer en fælles begrebsramme til beskrivelse af menneskets funktionsevne og et standardiseret sprog, der kan anvendes på tværs af faggrupper og sektorer)

 

Målgruppen 

Børn, der går på Kærholm, afd. Kæret, som er berettiget til fysioterapi i overensstemmelse med ovenstående lovgivning, samt rådgivning af forældre og personale på Skolen ved Kæret om det enkelte barns fysiske behov. Jf. nedenstående indsatsformer.

 

Visitation og bevillingskompetence for den fysioterapeutiske indsats

Når barnet starter på Skolen ved Kæret vurderes barnets fysioterapeutiske behandlingsbehov ud fra nedenstående principper og de fysioterapeutiske ressourcer tildeles svarende til gruppeinddelingen.

Behandlingsbehovet vurderes efter behov, dog mindst én gang årligt. Vurderingen sendes til PPR’s sekretariat og konfirmeres af PPR ledelsen.

 

 

Indsatsformer

Indsatsen kan bestå af individuel behandling, træning på hold, i bassin, rådgivning og vejledning samt perifere ydelser.

 

Børnene vurderes og grupperes efter nedenstående:

 

 • Gruppe 0: Ingen indikation for fysioterapi

   

 • Gruppe 1: Intensiv genoptræningsforløb. Se PPR’s procedurer for genoptræningsplaner.

   

 • Gruppe 2: Barnet har behov for fysioterapi til at forebygge funktionstruende kontrakturer samt at træne specifikke motoriske færdigheder jævnfør den individuelle målsætning.

  Timetildeling: Max 4 timer pr. uge inklusiv perifere ydelser (2-3 gange fysioterapi ugentlig).

   

 • Gruppe 3: Barnet har behov for fysioterapi til at træne enkeltfunktioner og implementere disse i barnets hverdag samt at rådgive og vejlede forældre og støttepersoner omkring barnet.

  Timetildeling: Max 2 timer pr. uge, inklusiv perifere ydelser (1-4 gange fysioterapi ugentlig).

   

 • Gruppe 4: Barnet har behov for motorisk træning. Træningen foregår som en integreret del af de daglige aktiviteter i samarbejde med lærere. Pædagoger, forældre og andre omsorgspersoner. Fysioterapeuten rådgiver og vejleder fagpersoner og forældre omkring træningen.

  Timetildeling: Gennemsnitlig ½ time pr. uge inklusiv perifere ydelser.

   

  Perifere ydelser

  De perifere ydelser inkluderer forældrekontakt, vejledning af forældre og personale, anskaffelse, afprøvning og tilpasning af hjælpemidler, tværfagligt samarbejde omkring barnet samt målsætning for behandlingen af barnet. Ydermere kontrolbesøg på hospitaler og hos bandagist sammen med barnet, skriftlige notater samt udarbejdelse af billedmateriale.

   

  Der kan i afgrænset kortere perioder være ændringer i fordelingen af behandlingstimer, hvis der f.eks.:

 • Ydes en særlig fysioterapeutisk indsats på det enkelte barn, så som et projekt eller specifikt fokusområde.

 • Ydes intensivt fysioterapi ud fra en fysioterapeutisk vurdering (hvor den fysioterapeutiske indsats er intensiveret i en periode efterfulgt af en periode med mindre eller ingen fysioterapi).

   

  Ydelsens omfang

  Ydelsens omfang beror på en individuel vurdering af det enkelte barns behov. Behovet kan vurderes i et samarbejde mellem regionens hospitaler og fysioterapeuter, der er ansat i UBK Frederikssund. Den endelige kompetence til at vurdere og planlægge behandlingsforløb og omfang for det enkelte barn (jævnfør ovenstående grupperinger og lovgivning), påhviler den behandlende fysioterapeut med godkendelse fra ledelsen. Der udarbejdes individuelle mål for den fysioterapeutiske indsats med udgangspunkt i ovenstående.