Ergoterapi

Lovgrundlag

Lovgrundlag for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til skoleelever;

- Folkeskoleloven LBK nr. 998 af 16/08/2010 § 3 stk. 2.

- Bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. BEK nr. 380 af 28/04/2012

Mål for den ergoterapeutiske indsats

Målet for indsatsen er

 • At styrke barnets mulighed for, at udføre daglige færdigheder og funktioner mest hensigtsmæssigt.

 • At hjælpe det enkelte barn til at udvikle nye færdigheder, der gør barnet i stand til at mestre aktiviteter, som muliggør en velfungerende hverdag

 • At sikre børnene de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring gennem aktivitet og handling

 • At skabe sammenhænge mellem barn, aktivitet og omgivelserne med henblik på at muliggøre og fremme deltagelse og aktiviteter, der er meningsfulde for barnets liv.

  Individuelle mål

  Der opstilles individuelle mål for det enkelte barn afhængig af barnets aktivitetsbehov. Målsætningen sættes med udgangspunkt i kroppens funktion, barnets aktivitet og deltagelse samt barnets omgivelses- og personlige faktorer. Dette er med henblik på, at sikre størst mulig indflydelse på eget liv. (Referenceramme: ICF-CY, dvs. International Classification of Function, disability and Health, Childern and Youth version - ICF klassifikationen rummer en fælles begrebsramme til beskrivelse af menneskets funktionsevne og et standardiseret sprog, der kan anvendes på tværs af faggrupper og sektorer).

  Målgruppen 

  Børn, der går på Kærholm afd. Kæret, som er berettiget til ergoterapi, i overensstemmelse med ovenstående lovgivning, samt rådgivning om barnets behov til forældre og de professionelle på skolen, der arbejder med børnene. Jf. i øvrigt under indsatsformer nedenfor.

  Visitations- og bevillingskompetence for den ergoterapeutiske indsats

  Ergoterapeuten visiterer til ergoterapi ud fra en samlede vurdering af anamnese, tests, observationer, undersøgelser samt oplysninger fra forældre og øvrige faggrupper.

  Indsatsen vurderes efter behov eller mindst én gang årligt. Vurderingen sendes til Børn- og Ungepsykologernes sekretariat og konfirmeres af ledelsen hos Børn- og Ungepsykologerne.

  Indsatsformer

  Den ergoterapeutiske indsats kan rette sig imod barnet, omgivelserne og aktiviteterne. Afhængig af barnet, omgivelserne eller aktivitetsproblematikkerne vil der være forskellige indsatsmuligheder; 

  Tilbud A;

 • Individuel undervisning. Der kan tilbydes en indsats i form af kortere forløb ift. specifik problematik, hvorefter personalet selv kan fortsætte ud fra yderligere råd og vejledning. Der vil blive lavet en handlingsplan med en målsætning for den ergoterapeutiske indsats. Perioden for den ergoterapeutiske indsats er individuelt for det enkelte barn.

  Tilbud B;

 • Undervisning i klassen i det omfang lærer og pædagoger finder det er hensigtsmæssigt. Lærer og pædagoger skal være interesseret i at samarbejde i undervisningen samt følge op på denne for at opnå størst mulig effekt af undervisningsforløbet.

  Tilbud C

 • Undervisning på hold i det omfang lærere, pædagoger, terapeuter og ergoterapeuten i samarbejde finder, det er hensigtsmæssigt.

  Tilbud D

 • Råd og vejledning om det enkelte barn til det tværfaglige personale, herunder lærer, pædagoger, terapeuter og talehørelærere, samt til forældre.

   

Perifere ydelser

De perifere ydelser inkluderer forældrekontakt, vejledning af forældre og personale, anskaffelse, afprøvning og tilpasning af hjælpemidler, tværfagligt samarbejde omkring barnet samt målsætning for indsatsen omkring barnet. Ydermere kontakt med hospitaler, bandagist med flere vedrørende barnet, skriftlige notater samt udarbejdelse af billedmateriale.

Ydelsens omfang

Ydelsen gives primært som undervisningsrelateret ergoterapi med en rådgivende og vejledende funktion omkring det enkelte barn set i forhold til det tværfaglige samarbejde, og hvor indsatsen kan foregå i klassen, på hold eller som individuelle forløb i faglokaler. Ergoterapien er på den måde en integreret del af skoledagen.

Tilrettelæggelse

Ergoterapeuten indgår i planlægningen af skoleåret og udarbejder et skema med udgangspunkt i skolens overordnede struktur.